للللللل

نمایش فایل های پیوست:

مدیونیم

مدیونیم…..

تاابد………

به دختران و پسرانی که در لحظه لحظه های زندگیشان به جای پدر قاب عکس پدر درخشید.

                                                      شهدا شرمنده ایم  

این دست قطع شده در روز قیامت از بی وفایی عده ای شکایت می کند.

 

غصه نخوری ها

جنازه پسرشون را که آوردند

چیزی جز دو ،  سه کیلو استخوان نبود.

پدر سرشو بالا گرفت وگفت : حاج خانم غصه نخوری ها

دقیقا وزن همون روزیه که خدا بهمون هدیه دادش……


من و خدا هر روز فراموش می کنیممن وخدا هر روز فراموش می کنیم او


خطاهای مرا ومن لطف اورا


1 3 4 5 6